Fundacja Aktywni XXI - sprawozdania

W roku 2014 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
- Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
- Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej,
Zadania:
- Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

-Nauka języka włoskiego dla wolontariuszy w ramach projektu Wolontariat Seniorów Enduring Life”

-Nauka języka włoskiego przez Włochów- uczestników projektu Wolontariat Seniorów „Enduring Life”

- Wykłady z zakresu kultury i sztuki Włoch

Cele:
- Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zadania:
- Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Domem Pomocy Socjalnej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze

- Praca na rzecz pensjonariuszy DPS „Pogodna Jesień” świadczona przez wolontariuszy - uczestników projektu Wolontariat Seniorów Enduring Life”

- Udział w projekcie Grundtviga Life Long Learning pt „Literacy through theatre and drama in education”


Cele:
- Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
- Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
Zadania:

- Udział w „Gali Wolontariatu” organizowanej przez Fundację Jagniątków    

- Podjęcie współpracy z partnerami projektu „Wolontariat seniorów” Auser Messina i Lute Milazzo z Włoch,

- Wizyta przygotowawcza w ramach projektu Grundtvig „Wolontariat Seniorów”- pobyt 2 osób na Sycylii, celem poznania warunków pobytu i pracy wolontariackiej uczestników projektu Enduring Life

- Działania projektowe „Enduring Life. Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny z Włoszech /Projekt zakończy się w lipcu 2015 roku/
- Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach,
-Organizacja Dnia Seniora tzw. „Senioralia”– wspólnie z Radą Seniorów i Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze

- Udział członków Zarządu Fundacji i wolontariuszy w szkoleniu pt. ”Wolontariat w Organizacjach Pozarządowych” organizowanym przez RCWIP Jelenia Góra


Cele:
- Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zadania:
- Wizyta grupy wolontariuszy z Koła Wolontariatu przy III LO w Warszawie, podczas obchodów 75lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego

- Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących

- Organizacja zajęć komputerowych w ramach programu promowanego przez Prezydenta RP „Tydzień z Internetem”

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

-Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

–Udział 2 osób w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” w ramach działań projektu Kapitał Ludzki, organizowanych przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIPCele:
- Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.
Zadania:
- Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

- Udział w projekcie Grundtviga pn. Literacy through theatre and drama in education”

- Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

- Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym zasad przygotowywania projektów międzynarodowych

Cele:
- Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,
Zadania:
- Warsztaty „Jak zapobiegać stereotypizowaniu” zorganizowane wspólnie z MOPS Jelenia Góra,
- Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

Działania zrealizowane w 2013 roku

W roku 2013 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
- Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
- Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologiczne,
Zadania:
- Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.
- Projekt „Aktywni Seniorzy – Srebro XXI wieku” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej w ramach projektu ASOS

Cele:
- Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zadania:
- Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

- Projekt „Aktywacja, Motywacja, Integracja” współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra

- Działania aktywizujące na rzecz rynku pracy – Projekt „Chłopska Droga Biznesu” współfinansowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Gminę Andrychów i Narodowy Bank Polski.

Cele:
- Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
- Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
Zadania:

- Udział w „Gali Wolontariatu” organizowanej przez Fundację Jagniątków oraz uzyskanie tytułu Wolontariusz Roku.
- Nawiązanie współpracy z partnerami projektu „Wolontariat seniorów”,

- Wizyta Przygotowawcza w ramach projektu Grundtvig „Wolontariat Seniorów”

- Rozpoczęcie projektu „Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny z Włoszech /Projekt zakończy się w lipcu 2015 roku/
- Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach, -
-Organizacja Dnia Seniora tzw. „Senioralia”– wspólnie z Radą Seniorów i Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze
- Wykład „Poszukiwanie zaginionej arki” w ramach „Senioraliów”


Cele:
- Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zadania:
-Projekt „Mam Przyjaciół – Więcej Mogę” współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra.

- Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących

- Organizacja zajęć komputerowych w ramach programu promowanego przez Prezydenta RP „Tydzień z Internetem”

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

-Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

–Projekt „Chłopska Droga Biznesu” współfinansowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Gminę Andrychów i Narodowy Bank Polski.Cele:
- Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.
Zadania:
- Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

- Udział w Wizycie Studyjnej pn. „An Answer to a Challenge: Innovation In Adult Education”

- Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

Cele:
- Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,
Zadania:
- Udział członków Zarządu w gremium doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry podczas tworzenia Strategii Rozwoju Miasta,
- Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku budżetowym 2011 nie osiągnęła żadnych dochodów, nie ponosiła również żadnych kosztów. Wszystkie działania zostały wykonane własnymi siłami członków Zarządu i Rady Fundacji. Ponadto wszelkie działania wykonane na rzecz podopiecznych Fundacji były przeprowadzone gratisowo przez osoby z Fundacją zaprzyjaźnione.
Fundacja nie zatrudniała w roku 2011 żadnych osób, którym płaciłaby wynagrodzenie, nie podpisywała również umów wolontariackich.

W roku 2012 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
- Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
- Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologiczne,
Zadania:
- Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, w bezpłatnie udostępnionych pomieszczeniach Klubu Nauczyciela w Jeleniej Górze

Cele:
- Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zadania:
- Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

Cele:
- Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
- Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
Zadania:
- Nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami dla projektu „Wolontariat seniorów”, przygotowanie Wizyty Przygotowawczej w ramach projektu Grundtvig
- Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach, -
Organizacja Dnia Seniora – wspólnie z Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze
- Podjęcie wstępnych kroków dotyczących potencjalnej współpracy z Uniwersytetem III Wieku z Liberca w ramach projektu  realizowanego przez Euroregion Nysa
- Udział w międzynarodowej konferencji „Poznaj swojego sąsiada”

Cele:
- Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zadania:
- Wykład „Pogodnym seniorem być” w ramach Jeleniogórskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych
- Organizacja warsztatów artystycznych - decoupage - w ramach Jeleniogórskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych

Cele:
- Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.
Zadania:
- Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, między innymi w szkoleniu dotyczącym prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych oraz znajomości ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

Cele:
- Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,
Zadania:
- Udział członków Zarządu w gremium doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry podczas tworzenia Strategii Rozwoju Miasta,
- Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

Centrum Językowe

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny pon-pt:
w godz. 10:00 - 18:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli